മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍  മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര്
1 കെ. ഗോപാലന്‍
2 എം. കെ അലി
3 പത്മനാഭമേനോന്‍
4 വിജയ കുമാര്‍
5 ഇ. പി കുഞ്ഞന്‍
6 എം. കെ സുമതി
7 ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍