2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കള്‍

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വിവിധ പദ്ധതികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട അന്തിമ  ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

മേല്ക്കൂ ര മാറ്റി സ്ഥാപിക്കല്‍ —വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് SC—വീട് പുനരുദ്ധാരണം എസ്.സി—സൗരഗാര്ഹിrക പദ്ധതി—സൗരഗാര്ഹിrക പദ്ധതി SC—പഠന മുറി—കട്ടില്‍ എസ്.സി—വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് ജനറല്‍——പച്ചക്കറി—-മുട്ടക്കോഴി—മേല്ക്കൂ ര മാറ്റി സ്ഥാപിക്കല്‍ ജനറല്‍——-മേല്ക്കൂ ര മാറ്റി സ്ഥാപിക്കല്‍ എസ്.സി