പദ്ധതികള്‍ 2017-18

പരുതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അനുമതി ലഭിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന  പദ്ധതികള്‍ക്കായി  pnew-project-17-18