2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ വാര്‍ഡ്‌ അടിസ്ഥാനത്തില്‍