പരുതൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നിലവില്‍ ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

നിലവില്‍ പരുതൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലൈസന്‍സ് ലഭിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള്‍