പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജനകീയ ഹോട്ടല്‍ ക്വട്ടേഷന് സംബന്ധിച്ച്.

quatation-janakeeya-hotel

പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഓഫീസിലേക്ക് ദിവസവേതന വ്യവസ്ഥയില്‍ താല്‍ക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓവര്‍സീയറെയും ജെന്‍ഡര്‍ റിസോഴ്സ് സെന്‍ററിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി വുമണ്‍ ഫെസിലിറ്റേറ്റനിനേയും നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ്

walk-in-interview

General Election 2020 (Draft Voters List)

Elinjipra Part 1

Elinjipra Part 2

Pariyaram Part 1

Pariyaram Part 2

Parakkunnu Part 1

Parakkunnu Part 2

Kuttikad Part 1

Kuttikad Part 2

Chankankutty Part 1

Chankankutty Part 2

Mannumpuram Part 1

Mannumpuram Part 2

Peelarmoozhi Part 1

Peelarmoozhi Part 2

Konnakuzhi Part 1

Konnakuzhi Part 2

Kanjirappilly Part 1

Kanjirappilly Part 2

Orappana

Thoompakode Part 1

Thoompakode Part 2

Thrippappilly Part 1

Thrippappilly Part 2

Poovathinkal Part 1

Poovathinkal Part 2

Moozhikkakadavu Part 1

Moozhikkakadavu Part 2

Kadungad Part 1

Kadungad Part 2

ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് “കേരളോത്സവം 2019″ ബ്ലോക്ക് തല കേരളോത്സവ മത്സരങ്ങളില്‍ ബ്ലോക്കിലെ മറ്റു എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളേയും പിന്നിലാക്കി “പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്” തുടര്‍ച്ചയായി 3 -ാം തവണയും ഓവറോള്‍ ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കി കിരീട ജേതാക്കളായി.

ചാലക്കുടി  ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ”കേരളോത്സവം 2019ബ്ലോക്ക് തല കേരളോത്സവ മത്സരങ്ങളില്‍ ബ്ലോക്കിലെ മറ്റു എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളേയും പിന്നിലാക്കി “പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്”  തുടര്‍ച്ചയായി 3 -ാം തവണയും ഓവറോള്‍ ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കി കിരീട  ജേതാക്കളായി.

പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ISO 9001:2015 സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി. ചാലക്കുടി ബ്ലോക്കില്‍ തന്നെ ISO സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന നേട്ടവും ഇതോടൊപ്പം നേടിയെടുത്തു.

Pariyaram GP Iso Certificate

പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഓഫീസില്‍ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍ തസ്തികയിലെ നിയമനം അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഓഫീസില്‍ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍ തസ്തികയിലെ നിയമനം അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019-20 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഓഫീസില്‍ ഓവര്‍സിയര്‍ തസ്തികയിലെ നിയമനം അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഓഫീസില്‍ ഓവര്‍സിയര്‍ തസ്തികയിലെ നിയമനം അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019 ജൂണ്‍ മാസം ലഭിച്ച പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്

2019 ജൂണ്‍ മാസം ലഭിച്ച പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസദ്ധീകരിച്ചു.

1. നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ് സബ്ബ്സിഡി
2. വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറീക്ഷ വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം (ജനറല്‍)
3. വാഴ കൃഷി വികസനം
4. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം
5. കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ ജനറല്‍
6. ഭിന്നശേഷികാര്‍ക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം
7. വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകള്‍ വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍)
8. കന്നുകുട്ടിപരിപാലനം ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ
9. ജാതി കൃഷി വികസനം
10. വനിതകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഗ്രോബാഗ
11. പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വിത്തും കൂലിചെലവ് സബ്ബ്സിഡി (വനിത)
12. ആട് വിതരണം

Older Entries »