2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1.കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

2.കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

3.പച്ചക്കറിത്തൈ വിതരണം

4.തെങ്ങിന് ജൈവവളം

5.മഞ്ഞള്‍ ഗ്രാമം പദ്ധതി

6.സമൃദ്ധി സംരംഭകത്വ പദ്ധതി

7.റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്

2019-20 വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്

പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഷിക ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി.കെ.വി.രമ അവതരിപ്പിച്ചു.പ്രസിഡണ്ട് എ.രാജേഷ് അദ്ധ്യക്ഷനായി.സെക്രട്ടറി വി പി സന്തോഷ് കുമാര്‍ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.ബജറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ കാണുന്നതിനായി ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ബജറ്റ് -ആമുഖം

ബജറ്റ് -വരവുകള്‍

ബജറ്റ്-ചെലവുകള്‍

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ തിളക്കമാര്‍ന്ന നേട്ടം

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പുരോഗതിയിലും നികുതി നികുതിയേതര പിരിവിലും മികച്ച നേട്ടം. ആകെ വികസന ഫണ്ടില്‍ 314.18 ലക്ഷം രൂപ പൂര്‍ണ്ണമായും റോഡ് -റോഡിതര ഫണ്ടില്‍ ആകെ ലഭ്യമായ 341.18 ലക്ഷം രൂപയും പൂര്‍ണ്ണമായും  ചിലവഴിച്ച് തുകയുടെ കണക്കില്‍ ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. എസ് സി , എസ് ടി , ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ് ,റോഡ്-റോഡിതര ഫണ്ടുകള്‍ക്ക് പുറമെ തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 20262836 രൂപയും വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.കൂടാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും അനുവദിച്ച തുകയായ 11173804 രൂപയും പൂര്‍ണ്ണമായും ചെലവഴിക്കുവാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.കെട്ടിട നികുതി പിരിവിലും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കൈവരിച്ചത്.6948707 രൂപയും തൊഴില്‍ നികുതി, ലൈസന്‍സ് മുതലായവ പൂര്‍ണ്ണമായും പിരിച്ചെടുത്ത് 100 ശതമാനം കൈവരിക്കാനും സാധിച്ചു.മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ 279 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 100 ദിവസത്തെ തൊഴില്‍ നല്‍കുവാനും 25416206 രൂപ വേതനമായി നല്‍കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ സാധന സാമഗ്രികളും മറ്റുമായി 2527111 ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിമതിരഹിത-കാര്യക്ഷമതാ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പരിയാരത്തിന് കിലയുടെ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സിയിലൂടെ ഐ എസ് ഒ 9001:2015 എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹുമതിയും ഈ വര്‍ഷം നേടാന്‍ സാധിച്ചത് അഭിമാനാര്‍ഹമാണ്. ഹരിതകേരളം ബീക്കണ്‍ പഞ്ചായത്തായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ജലസംഗമം 2019 , ശുചിത്വമികവ്-2019 അവതരണത്തിനായി സംസ്ഥാനതലങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുചിത്വ അവാര്‍ഡ് 2019 ന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഭരണസമിതിയുടെയും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, റിസോഴ്സ് പേഴ്സണ്‍മാരുടെയും, ജീവനക്കാരുടെയും ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ വിജയമാണെന്ന് പ്രസിഡണ്ട് എ.രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഐഎസ്ഒ അംഗീകാരത്തിന്‍റെ നിറവില്‍

ഐഎസ്ഒ 9001:2015 എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നേടിയെടുത്ത് സേവനം അന്താരാഷ്ട്ര അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക്.രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന ടിക്യു സര്‍വ്വീസസിന്‍റെ ലീഡ് ഓഡിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഐഎസ്ഒ അംഗീകൃത സ്ഥാപനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.ഓഫീസ് ഭൌതീക സാഹചര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തിയും റെക്കോര്‍ഡ് റൂം ഉള്‍പ്പെടെ സജ്ജീകരിച്ചുമാണ് അംഗീകാരം നേടിയത്.

ഐഎസ്ഒ 9001:2015 എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നേടിയെടുത്ത് സേവനം അന്താരാഷ്ട്ര അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക്.രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന ടിക്യു സര്‍വ്വീസസിന്‍റെ ലീഡ് ഓഡിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഐഎസ്ഒ അംഗീകൃത സ്ഥാപനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.ഓഫീസ് ഭൌതീക സാഹചര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തിയും റെക്കോര്‍ഡ് റൂം ഉള്‍പ്പെടെ സജ്ജീകരിച്ചുമാണ് അംഗീകാരം നേടിയത്.

പാതയോരം…..ഹരിതയോരം

പാതയോരം....ഹരിതയോരം

പാതയോരം....ഹരിതയോരം

ശുചിത്വ ഗ്രാമം സുന്ദരഗ്രാമം എന്ന മഹത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്തുവാന്‍ പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പും ഹരിത കേരള മിഷനും ശുചിത്വ മിഷനും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പാതയോരം…ഹരിതയോരം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി.പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.എ.രാജേഷിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ബഹു.ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.കെ.വി.സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുപ്പം മുതല്‍ ഏമ്പേറ്റ് വരെയുള്ള ദേശീയ പാതയോരം 9 കിലോമീറ്ററില്‍ ശുചീകരിക്കുകയും തണല്‍ വൃക്ഷങ്ങള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും പൂന്തോട്ടങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് മാലിന്യമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

വികസന സെമിനാര്‍ 2019-20

പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വര്‍ഷത്തെ വികസന സെമിനാര്‍ ബഹു.ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ.വി.സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എ.രാജേഷിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ വികസന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ എം ടി മനോഹരന്‍ കരട് പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ശ്രീമതി.സി.ജീജ, മെമ്പര്‍ പി.രഞ്ജിത്ത്, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ.പി.പി.രഘു, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളായ സി.എം.കൃഷ്ണന്‍, പി.വി.സജീവന്‍. പി വി അബ്ദുള്‍ ഷുക്കൂര്‍, പി പി മോഹനന്‍ എന്നിവര്‍ ആശംസയര്‍പ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ എം.ചന്ദ്രന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരണം നടത്തി സംസാരിച്ചു.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് കെ വി രമ സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി വി പി സന്തോഷ് കുമാര്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

വികസന സെമിനാര്‍ 2019-20

വികസന സെമിനാര്‍ 2019-20

ജനസൌഹൃദ-അഴിമതിരഹിത-കാര്യക്ഷമതാ പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം

ജനസൌഹൃദ പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനംപരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ജനസൗഹൃദ,അഴിമതി രഹിത,കാര്യക്ഷമതാ സ്ഥാപനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.സമൂഹത്തിന്‍റെ നാനാമേഖലയിലുമുള്ള വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ 24/10/2018 ന് തളിപ്പറമ്പ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.ടി.ലത പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.എ.രാജേഷിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ പി.എ.യു.5 സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ശ്രീ.എം.ടി.ഗോപി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി.വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.കെ.വി.രമ, ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്മെമ്പര്‍ പി.രഞ്ജിത്ത്, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളായ സി.എം.കൃഷ്ണന്‍, പി.വി.സജീവന്‍, കെ.ഇബ്രാഹിം, ഗ്രാമപഞ്ചയത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.സന്തോഷ് കുമാര്‍.വി.പി തുടങ്ങിയവര്‍ സംസാരിച്ചു.
രണ്ട് വില്ലേജുകളിലായി 54.77ച.മീ. വിസ്തൃതിയില്‍ കിടക്കുന്നതിനാലും തളിപ്പറമ്പ നഗരസഭ,പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് എന്നിവയുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്നതിനാലും ദിനം പ്രതി ഒട്ടേറെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സേവനം നല്‍കുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിലാണ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം സജ്ജമാക്കിയ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അറിയുവാനായി  വിവിധ തരം സേവനങ്ങളുടേയും നിയമങ്ങളുടേയും വിവരങ്ങള്‍,ജനപ്രതിനിധികള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവരുടേയും വിവരണമടങ്ങിയ ബോര്‍ഡുകള്‍, ടെലിവിഷന്‍, ടോയ്ലറ്റ്, ഇരിപ്പിടങ്ങള്‍, കുടിവെള്ളം, മുലയൂട്ടല്‍ കേന്ദ്രം എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും സേവനം സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫീഡ് ബാക്ക് ഫോമുകള്‍ നല്‍കിവരുന്നു.
ഐ.എസ്.ഒ.9001:2015 എന്ന നിലവാരത്തിലേക്കുയരുന്നതിനായുള്ള പരിശീലനം ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും ലഭിക്കുകയും സാമ്പിള്‍ പൗരസര്‍വേ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയും റെക്കോര്‍ഡ് റൂം സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്വച്ഛതാ ഹി സേവ ഘോഷയാത്ര

Read the rest of this entry »

ലൈഫ് കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ലൈഫ് കരട് ഗുണഭോേക്തൃ പട്ടിക