വാര്‍ഷികപദ്ധതി 2020-21 കാര്‍ഷികമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഷികപദ്ധതി 2020-21 കാര്‍ഷികമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2020-21 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

balance-sheet

bs-statement

b1-shedule

ie-shedule1

ie-statement

rp-shedule

rp-statement

cashfollow-statement

trial-balance

2020-21 വാര്‍ഷികബജറ്റ്

budget-final-2020-21

2020-21 വാര്‍ഷികപദ്ധതികളും പണം കണ്ടെത്തിയ രീതികളും

project-list-20-21

ലൈഫ് മിഷൻ വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം 29-02-2020

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

ദുരന്തനിവാരണവികസനസെമിനാര്‍ 2020-21

ദുരന്തനിവാരണവികസനസെമിനാര്‍ 2020-21  27/02/2020 തീയതി പഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ വച്ച് നടത്തി.

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം - പഞ്ചായത്ത്തല കമ്മറ്റി

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

ഗ്രാമസഭാ യോഗങ്ങള്‍

Gramasabha Notice

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

“ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

ഊര്‍ജ്ജിത വസ്തുനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ്

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat