ലൈഫ് മിഷൻ വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം 29-02-2020

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

ദുരന്തനിവാരണവികസനസെമിനാര്‍ 2020-21

ദുരന്തനിവാരണവികസനസെമിനാര്‍ 2020-21  27/02/2020 തീയതി പഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ വച്ച് നടത്തി.

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം - പഞ്ചായത്ത്തല കമ്മറ്റി

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

ഗ്രാമസഭാ യോഗങ്ങള്‍

Gramasabha Notice

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

“ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

ഊര്‍ജ്ജിത വസ്തുനികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ്

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികള്‍ -2015

2015 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍

2019-20 വാര്‍ഷികപദ്ധതികള്‍

approved-projects

2019-20 വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക

bs1

bs2

bs3

bs4

bs5

bs6

bs7

bs8

bs9

bs10

bs11

bs12

bs13

ഗ്രാമസഭായോഗങ്ങള്‍

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat

http://lsgkerala.in/parathodupanchayat