അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പറപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍, അങ്കണവാടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍, കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ സഹിതം 30.04.2018 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കകം തിരികെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ദര്‍ഘാസ്

ടെണ്ടര്‍

ദര്‍ഘാസ്

Download

ദര്‍ഘാസ്/AE/LSGD

Download Tender-28-12-17-1

ദര്‍ഘാസ്

ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവടെ ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

Download

ദര്‍ഘാസ്

ദര്‍ഘാസ്

ലഘു ദര്‍ഘാസ് 03/AE/LSGD/PPR

ദര്‍ഘാസ്

ദര്‍ഘാസ്

ദര്‍ഘാസ്

ദര്‍ഘാസ് (LSGD സെക്ഷന്‍)

ദര്‍ഘാസ്