പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

ഇരിങ്ങാലക്കുട
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

22.02ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18

ജനസംഖ്യ

:

26641
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12961
സ്ത്രീകള്‍

:

13680
ജനസാന്ദ്രത

:

1210
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1055
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.57
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

95
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

88.35
Source : Census data 2001