25-06-2018  തിയതിയിലെ 1(3) ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനം പ്രകാരം 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ  അംഗീകരിച്ച കരട്  ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിസ്റ്റിന്മേലുള്ള അക്ഷേപങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി 12-07-2018

ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക