പറപ്പൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന 144/2018 തെരുവ് വിളക്കുക‍ള്‍ വാങ്ങ‍ല്‍ (അടങ്കല്‍ 5,00,000/-രൂപ) എന്ന പദ്ധതിയുടെ  ജി 60263/2017 വിന്‍ഡോ നമ്പറായി  പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം ഇ-ടെണ്ടര്‍ പരസ്യമായി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്രട്ടറി

പറപ്പൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്