27-07-2017 പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചത്

1)സ്വന്തമായി ഭുമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക

2)സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക