വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014-15 (പ്രോജക്ട് തിരിച്ച്)

പൊതുവിഭാഗം

1) കന്നുകുട്ടി/എരുമക്കുട്ടി പരിപാലനപദ്ധതി Click Here

2) മുട്ടക്കോഴി വിതരണം (വനിത)  Click Here

3) നെല്‍ക്കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് നല്‍കല്‍ Click Here

4) വാഴക്കൃഷി പ്രോത്സാഹനം Click Here

5) പുരയിടക്കൃഷി വികസനം Click Here

6) കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ടോക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ Click Here

7) മാനസികശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ് Click Here

8.) വീട്  പുനരുദ്ധാരണം Click Here

9) കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം Click Here

10) വ്യക്തിഗത ബയോഗ്യാസ്  പ്ലാന്‍റ് Click Here

11) ഐ.എ.വൈ.ഭവനനിര്‍മ്മാണം (ബ്ലോക്ക്) Click Here

12) സ്വയംസഹായസംഘങ്ങള്‍ക്കുള്ള സബ്സീഡി Click Here

പട്ടികജാതി വിഭാഗം

1) നേന്ത്രവാഴക്കൃഷി പ്രോത്സാഹനം Click Here

2) പട്ടികജാതി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു വിവാഹധനസഹായം Click Here

3) പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കു പഠനത്തിന് അടിസ്ഥാനസൗകര്യം Click Here

4) എസ്.സി.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്ക്കൂള്‍ യാത്രയ്ക്കായി സൈക്കിള്‍ Click Here

5) എസ്.സി.യുവാക്കള്‍ക്ക് ജീവനോപാധിയായി ഓട്ടോറിക്ഷ  Click Here

6) വീട്  പുനരുദ്ധാരണം Click Here

7) കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം Click Here

8.) ഐ.എ.വൈ.ഭവനനിര്‍മ്മാണം (ബ്ലോക്ക്) Click Here

9) എസ്.സി.യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശത്തുപോകുന്നതിന് ധനസഹായം Click Here

10) എസ്.സി.ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ (ബ്ലോക്ക്) Click Here

11) എസ്.സി.സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ (പ.ജാ.വികസന വകുപ്പ്)  Click Here