വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃപദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരം 2015-16

16/07/2015 തിയതിയിലെ  1 ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ Click Here

12/08/2015 തിയതിയിലെ 1(2) തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് Click Here