ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട മുന്‍ഗണന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

images

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം നടത്തി

2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി. കെ ആര്‍. ഗിരിജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.  വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. കെ കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി. സുജിത. ഡി യും വാർഡ്  മെമ്പർമാരും സംസാരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. കെ എന്‍ ദിനേശ്    സ്വാഗതവം  അർപ്പിച്ചു.


പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വിവിധ വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ സംക്ഷേപവും വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയും ആയതിന്‍മേലുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടും

വര്‍ഷം

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ സംക്ഷേപം

2017-18

images images images

2018-19

images images images

വിവരാവകാശ നിയമം 4(1)-(a), (b) എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍.

1. ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍, കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍, ചുമതലകള്‍.

2. 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ  ബഡ്ജറ്റിലെ വരവു-ചിലവു കണക്കുകള്‍

3. വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

4. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെ രീതി, ഗുണഭോക്താകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

5. 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികള്‍

6.  വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട മുന്‍ഗണന ഗുണഭോക്താകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

7. 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികള്‍

8.  ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരം, സ്ഥാനം, ശമ്പള നിരക്ക്

9. D & O ലൈസന്‍സികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

10. പ്രവര്‍ത്തന അനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍.

11. പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി  (2017-2022) വികസനരേഖ

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കേണ്ട വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് 03.04.2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ)733/2020 നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചനില്‍ നിന്നും സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

images

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2020 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2020 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 1 മുതല്‍ 20 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളുടെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പരിശോധനക്കായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ പട്ടിക ലഭ്യമാണ്. www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സെറ്റിലൂടെയും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വന്തമായി പകര്‍പ്പ് ആവശ്യമുള്ളവര്‍ അപേക്ഷ സഹിതം പേജ് ഒന്നിന് 2/ രൂപ നിരക്കില്‍ ഫീസ് അടവാക്കിയാല്‍ കരട് വേട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതാണ്.


സെക്രട്ടറി, പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നവകേരളം-കര്‍മ്മപദ്ധതി

img_20181127_115456076

img_20181127_115528163

img_20181127_115833701

img_20181127_115225733

ഫോട്ടോ : തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്-നവകേരളം കര്‍മ്മപദ്ധതി-ശില്‍പശാല തല്‍സമയ സംപ്രേഷണം വീക്ഷിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികള്‍, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍, പൊതുജനങ്ങള്‍, നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി - ലൈഫ് മിഷന്‍ - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം.

new_animated

screenshot_20170730-19172101

ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതരായവരുടെയും ഭവന രഹിതരുടെയും അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 25/01/2018 ന് കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗത്തില്‍ 19 -ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

images

പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യോഗ നടപടികള്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ

latestപറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ചേരുന്ന യോഗങ്ങളുടെ അജണ്ടകളും,  ചേര്‍ന്ന യോഗങ്ങളുടെ മിനുട്ടുസും സകര്‍മ്മ സേഫ്റ്റ് വെയര്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

-

Sakarma Web Site Link -> https://meeting.lsgkerala.gov.in/default2.aspx

-

സെക്രട്ടറി, പറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

strip

കെട്ടിട നികുതി ഇ-പേയ്മെന്‍റ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു.

latestപറളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി ഇ-പേയ്മെന്‍റ് സംവിധാനം വഴി അടക്കാവുന്നതാണ്.

-

Property Tax E-Payment Link -> http://tax.lsgkerala.gov.in/epayment/index.php

-

ഓൺലൈനായി നികുതി അടയ്ക്കാൻ  http://tax.lsgkerala.gov.in/epayment

->  Quick Pay
->  Select local body
->  Select ward year as 2013
->  Enter ward number & building number
->  Click on search button
->   Pls confirm owner details & click select
->   Continue & Pay Now

കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും വസ്തു നികുതിയിൽ  (കെട്ടിട നികുതിയിൽ) കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും http://tax.lsgkerala.gov.in/ എന്ന സൈറ്റിലെ citizen login ൽ പ്രവേശിച്ച് വാർഡ് നമ്പറും കെട്ടിട നമ്പറും enter ചെയ്താൽ കെട്ടിട ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്, മേൽവിലാസം, നികുതി തുക, കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങൾ ഇവ അറിയാനും, e-payment സംവിധാനം വഴി നികുതി അടയ്ക്കാനും സംവിധാനമുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നാണ്ട് നികുതി അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൾ download ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപേക്ഷയോ സ്റ്റാമ്പോ ഫീസോ ഇല്ലാതെ 24 മണിക്കൂറും ഈ സേവനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചും സാധ്യമാണ്’.

strip

Older Entries »