ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

auction-notice

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1. ആട് വളര്‍ത്തല്‍

2. ആശ്രയ വീട് മെയിന്‍റനന്‍സ് - ജനറല്‍

3. ആശ്രയ വീട് മെയിന്‍റനന്‍സ് - എസ്.സി

4. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - ജനറല്‍

5. അംഗപരിമിതരായവര്‍ക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങള്‍

6. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

7. വീട് മെയിന്‍റനന്‍സ് - ജനറല്‍

8. ജാതികൃഷി വികസനം

9. കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - ജനറല്‍

10. കാതോരം - ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായി ശ്രവണ പദ്ധതി

11. പാലിന് സബ്സിഡി

12. നവയുഗം - തൊഴില്‍ സഹായം

13. നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി

14. നെല്‍കൃഷിക്ക് വിത്തും വളവും

15. രാജഹംസം പദ്ധതി - മുച്ചക്രവാഹനം

16.എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ

17.വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - എസ്.സി

18. എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായം

19. കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - എസ്.സി

20. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

21. എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം (പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രം)

22.എസ്.സി/എസ്.റ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

23.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

24.എസ്.സി യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശ തൊഴില്‍ സഹായം

25.ശ്രവണസഹായി വാങ്ങി നല്‍കല്‍

26.എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം

27.വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതി

28.സംയോജിത വാഴകൃഷി വികസനം വനിത എസ് സി

29.വാഴകൃഷി വികസനം ജനറല്‍

30.പച്ചക്കറി വികസനം ജനറല്‍ വനിത

31.പച്ചക്കറി കൃഷി കൂലി ചെലവ്

32.പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം വനിത എസ്.സി

33.പുതിയ ആകാശം - വിദേശ തൊഴില്‍ സഹായം

34.വിജയഭേരി - പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന സഹായം

35.വിജയജ്യോതി- പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉപരി പഠനം

36.ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍

37.വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യോഗ പരിശീലനം

വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2018-19

0051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201
001001100310041
002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിറ്റ്സ് - ഏപ്രില്‍ 2018

cci10052018cci10052018_0001cci10052018_0003cci10052018_0004