മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 കെ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 1937-40
2 എം.കെ.പി.ഹുസൈന്‍ കുട്ടി ഹാജി 1940-52
3 പി.കെ.ഗോപാലന്‍ 1953-63
4 എം.വി.രാഘവന്‍ 1964-79
5 അഡ്വ.പി.എം.ഗോപാലന്‍ 1979-84
6 ഇ.പി.കുഞ്ഞിരാമന്‍ 1985-95
7 എന്‍ ‍.ഉണ്ണിക്കണ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ 1995-2000
8 ഇ.സുജാത 2001-2005