സാമൂഹ്യ അടുക്കള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

community-kitchen

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

tender-2019-20-cureected

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

beneficiary-list-2019-20

2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

beneficiary-list-2018-191

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് കരട്

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് കരട്

വിവരാവകാശ നിയമം -2005 അധികാരപ്പെടുത്തിയ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

rti-information-officer-details

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി എസ്.സി വിവാഹ ധനസഹായം, വിദേശത്ത് പോകല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

sc-marriage-assistant-abroad

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി - ഭവന രഹിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക

e0b4ade0b4b5e0b4a8e0b4b0e0b4b9e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b58de2808d

ലൈഫ്- ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക

e0b4ade0b582e0b4b0e0b4b9e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b58de2808d

Older Entries »