2019-20 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

പാഞ്ഞാള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20-അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

2019-20 കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

പാഞ്ഞാള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ 2019-20-കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

പാഞ്ഞാള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

പാഞ്ഞാള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ നടത്തിയ ഗ്രാമസഭകളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

Life Mission - Appeal List 1

പാഞ്ഞാള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ് - അപ്പീല്‍ പട്ടിക Life Mission Appeal list

പാഞ്ഞാള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക (30/07/2017)

പാഞ്ഞാള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ലൈഫ് മിഷന്‍ സര്‍വ്വെ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടേയും, ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടേയും കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക    click here for ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

Polling Station 1(1)

Polling Station 1(2)

Polling Station 2(1)

Polling Station 2(2)

Polling Station 3(1)

Polling Station 3(2)

Polling Station 4(1)

Polling Station 4(2)

Polling Station 5(1)

Polling Station 5(2)

Polling Station 6(1)

Polling Station 6(2)

Polling Station 7(1)

Polling Station 7(2)

Polling Station 8(1)

Polling Station 8(2)

Polling Station 9(1)

Polling Station 9(2)

Polling Station 10(1)

Polling Station 10(2)

Polling Station 11(1)

Polling Station 11(2)

Polling Station 12(1)

Polling Station 12(2)

Polling Station 13(1)

Polling Station 13(2)

Polling Station 14(1)

Polling Station 14(2)

Polling Station 15(1)

Polling Station 15(2)

Polling Station 16(1)

Polling Station 16(2)

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

Polling Station 1(1)

Polling station 1(2)

Polling Station 2(1)

Polling Station 2(2)

Polling station 3(1)

Polling Station 3(2)

Polling Station 4(1)

Polling Station 4(2)

Polling Station 5(1)

Polling Station 5(2)

Polling Station 6(1)

Polling Station 6(2)

Polling Station 7(1)

Polling Station 7(2)

Polling Station 8(1)

Polling Station 8(2)

Polling Station 9(1)

Polling Station 9(2)

Polling Station 10(1)

Polling Station 10(2)

Polling Station 11(1)

Polling Station 11(2)

Polling Station 12(1)

Polling Station 12(2)

Polling Station 13(1)

Polling Station 13(2)

Polling Station 14(1)

Polling Station 14(2)

Polling Station 15(1)

Polling Station 15(2)

Polling Station 16(1)

Polling Station 16(2)

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 

ഭക്ഷ്യഉപദേശക സമിതി

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയര്‍മാനും താലൂക്ക് സപ്ളൈ ഓഫീസര്‍ കണ്‍വീനറുമായി  പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ ഉപദേശക വിജിലന്‍സ് സമിതികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവായി. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍, അസംബ്ളിയില്‍ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയകക്ഷി  പ്രതിനിധികള്‍, റേഷനിങ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലീഗല്‍ മെട്രോളജി, റവന്യൂ, ആരോഗ്യം, പഞ്ചായത്ത്, പൊലീസ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ പ്രതിനിധികള്‍ സമിതി അംഗങ്ങളാണ്.രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്ന് റേഷന്‍വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »