പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ളോക്ക്     

:

വാമനപുരം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

23.31
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

 
ജനസംഖ്യ

:

27438
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13281
സ്ത്രീകള്‍

:

14157
ജനസാന്ദ്രത

:

1177
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1066
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

89.32
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

92.8
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

86.11
Source : Census data 2001