പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

1) പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.ഷൈലജ.പി.എം

സെക്രട്ടറി, പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പാണ്ടനാട് .പി.ഒ - 689506

ഫോണ്‍: 0479-2464287, 9496043685

2) അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള.കെ,

ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്ക്, പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പാണ്ടനാട് .പി.ഒ - 689506

ഫോണ്‍: 9446064373

3) അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീ.പി.ഡി.സുദര്‍ശനന്‍

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

കളക്ടറേറ്റ്.പി.ഒ,  ആലപ്പുഴ

ഫോണ്‍ : 04772251599

പൌരാവകാശ രേഖ - 2017

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 1 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 3 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 4

Voters List Draft

Ward 1

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവിവരങ്ങള്‍

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ ലൈസന്‍സുകളുടെ പട്ടിക, ലൈസന്‍സിന്‍റെ കാലാവധി

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സേവനാവകാശ നിയമം - 2012

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുവാനായി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തെരഞ്ഞെടുത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് എങ്ങനെ പണം കണ്ടെത്തി, വിവിധ അധികാര സ്ഥാനങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതായ അനുമതി പത്രങ്ങള്‍ (പെര്‍മിറ്റ്) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവയുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍

2013 - 2014 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2013-14

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

പട്ടിക ജാതി പ്രോജക്ടുകള്‍-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് വാസസ്ഥലം (എസ്.സി)

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (എസ്.സി)

കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം (എസ്.സി)

ഭവന നിര്‍മ്മാണം (എസ്.സി) (ഐ.എ.വൈ)

Older Entries »