ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018 - 19

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2016-17

admin-report-2016_17

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ പ്രകാരമുള്ള ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 1  ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്  - 2 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 3

ലൈഫ് മിഷന്‍ - പഞ്ചായത്തുതല അപ്പീലിനുശേഷം പുന:പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്.

കരട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍ - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍, കരട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍ - ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍, ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ - കൂട്ടിചേര്‍ത്ത പട്ടിക, ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ - കൂട്ടിചേര്‍ത്ത പട്ടിക

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

1) പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.ഹരികുമാര്‍.കെ.ബി,

സെക്രട്ടറി, പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പാണ്ടനാട് .പി.ഒ - 689506

ഫോണ്‍: 0479-2464287, 9496043685

2) അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.സുഭാഷ് ബാബു.ബി,

ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്ക്, പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പാണ്ടനാട് .പി.ഒ - 689506

ഫോണ്‍: 9497296852

3) അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീമതി.ഒ.മീനാകുമാരിഅമ്മ

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ്  ഡയറക്ടര്‍,

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

കളക്ടറേറ്റ്.പി.ഒ,  ആലപ്പുഴ

ഫോണ്‍ : 04772251599, 9496043601

പൌരാവകാശ രേഖ - 2018

പൌരാവകാശ രേഖ 2018

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 1 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 3 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 4

Older Entries »