പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ പ്രകാരമുള്ള ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 1  ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്  - 2 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 3

ലൈഫ് മിഷന്‍ - പഞ്ചായത്തുതല അപ്പീലിനുശേഷം പുന:പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്.

കരട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍ - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍, കരട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍ - ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍, ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ - കൂട്ടിചേര്‍ത്ത പട്ടിക, ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ - കൂട്ടിചേര്‍ത്ത പട്ടിക

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

1) പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.ഷൈലജ.പി.എം

സെക്രട്ടറി, പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പാണ്ടനാട് .പി.ഒ - 689506

ഫോണ്‍: 0479-2464287, 9496043685

2) അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള.കെ,

ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്ക്, പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പാണ്ടനാട് .പി.ഒ - 689506

ഫോണ്‍: 9446064373

3) അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീ.പി.ഡി.സുദര്‍ശനന്‍

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

കളക്ടറേറ്റ്.പി.ഒ,  ആലപ്പുഴ

ഫോണ്‍ : 04772251599

പൌരാവകാശ രേഖ - 2017

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 1 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 3 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 4

Voters List Draft

Ward 1

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

Pandanad Grama panchayat Votters List

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവിവരങ്ങള്‍

Older Entries »