പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനിൽ നിന്നും സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

community-kitchen-list

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - കരട് വോട്ടർ പട്ടിക

വാർഡ് 1വാർഡ് 2വാർഡ് 3വാർഡ് 4വാർഡ് 5വാർഡ് 6വാർഡ് 7വാർഡ് 8വാർഡ് 9വാർഡ് 10വാർഡ് 11വാർഡ് 12വാർഡ് 13

2018-19 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

balancesheet1-13balancesheet3-12balancesheet2-11cashflow-11income-and-expenditure2-11incomeandexpenditure1-11receipt-and-payment1-11trialbalance-11receipt-and-payment2-11

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019- 2020

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-2020

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018 - 19

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2016-17

admin-report-2016_17

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ പ്രകാരമുള്ള ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 1  ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്  - 2 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 3

ലൈഫ് മിഷന്‍ - പഞ്ചായത്തുതല അപ്പീലിനുശേഷം പുന:പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്.

കരട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍ - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍, കരട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍ - ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍, ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ - കൂട്ടിചേര്‍ത്ത പട്ടിക, ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ - കൂട്ടിചേര്‍ത്ത പട്ടിക

Older Entries »