വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

annual_report-2017-18

annual_report-2018-19

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 18 - 19

2017-18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

balancesheet201718

balancesheetshedule2017-18

income-and-expenditure-201718

incomeand-expenditure201718

2018-19

balancesheet-statement201819

balancesheetshedule2018-19

incomeandexp201819

incomeexp201819shedule

rct-and-pmt-statement-201819

rctandpmtshedule-201819

trialbalance201819

incomeand-expenditure2017181

rctandpaymnt201718

rctandpmt201718

trialbalance201718

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

Ward

Ward 1 (2)

Ward 2

Ward3

Ward 4

Ward 5

Ward 6 (1)

Ward 6 (2)

Ward 7 (1)

Ward 7 (2)

Ward 8 (1)

Ward 8 (2)

Ward 9

Ward 10

Ward 11

Ward 12 (1)

Ward 12 (2)

Ward 13

Ward 14

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റില്‍‌ ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ SC/ST വകുപ്പില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായ ഭവനരഹിതകര്‍/ഭൂരഹിതഭവനരഹിതരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

sc-additional-list-8

sc-landless-09032020-61

കോറോണ 19- സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ ലിസ്റ്റ്

Free food

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

all

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

full-gunabhoth-list-2018-192

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

Older Entries »