ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

all

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

full-gunabhoth-list-2018-192

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

For the People

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ അഴിമതി രഹിതവും കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമവും ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പരാതി പരിഹാര സംവിധാനമാണ് “For The People” . സമയബന്ധിതമായി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ ഉദ്ദശം. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ പക്ഷപാതം, സേവനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം, കൈക്കൂലി, എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ തെളിവ് സഹിതം For the People” സംവിധാനത്തിലൂടെ നല്‍കാവുന്നതാണ്. തെറ്റായ വിവരം നല്‍കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

പരാതികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017 - 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

notice

16-0011

6-002

16-003

16-004

16-005

16-006

16-007

16-008

16-009

16-010

16-011

16-012

16-013

16-014

55-001

55-002

55-003

55-004

55-005

55-006

55-007

55-008

55-009

55-010

55-011

55-012

55-013

55-014

55-015

കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

കരടു വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്


S.R.V.U.P.S Padinjaru Bhagam Perumpulickal (Ward 1)

S.R.V.U.P.S Kizhakku Bhagam Perumpulickal (Ward1)

N.S.S.H.S East Building,Perumpulickal (Ward 2)

N.S.S.Polytechnic Auditorium Kizhakku Bhagam (ward 3)

St.George Orthdocx Church Auditorium,Keerukuzhi East (Ward 4)

G.L.P.S,Nompuzhi East (Ward 5)

Govt.L.P.S,Thattayil,Oripuram Padinjaru Bhagam (Ward 6)

Govt.L.P.S,Thattayil,Oripuram Kizhakku Bhagam (Ward 6)

N.S.S.L.P.S,Parakkara,Vadakkum Bhagam (Ward 7)

N.S.S.L.P.S,Parakkara,Thekkum Bhagam (Ward 7)

N.S.S.H.S.S,Ground Floor,Mankuzhi,Thekkum Bhagam (Ward 8)


N.S.S.H.S.S,Ground Floor,Mankuzhi,Vadakkum Bhagam (Ward 8)


Govt.L.P.S,Thattayil,East (Ward 9)


S.K.V.U.P.S East (Ward 10)


S.V.H.S,New Building,Pongaladi (Ward 11)


M.S.C.L.P.S,Pongaladi,Vadakku Bhagam (ward 12)

M.S.C.L.P.S,Pongaladi,Thekkum Bhagam (ward 12)

Govt:L.P.S,Pongaladi South (Ward 13)

Perumpulickal,Govt:W.L.P.S South (Ward 14)


വിവരാവകാശ നിയമം-2005

  1. പന്തളം തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം,വേതനം എന്നീ വിവരങ്ങള്‍
  2. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെയും, ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും, കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും
  3. ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/ വകുപ്പ്തല നിര്‍ദ്ദ‍േശങ്ങള്‍
  4. വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, പ്രോജക്ടുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും, മേല്‍വിലാസവും
  5. കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക, ലൈസന്‍സിന്‍റെ കാലാവധി
  6. വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍/ സബ്സിഡികള്‍ എന്നിവയും, ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും
  7. ബഡ്ജറ്റ് 2014-2015

Budjet 2014-2015

Income

Expenditure in a nut shel

Detailed Income 2014-2015

Detailed expenditure 2014-15

8.കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍- അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

9.വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍- അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

10.വിധവ പെന്‍ഷന്‍- അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

11.ശാരീരികമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍- അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

12.50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്

13.ഡി & ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക

എല്ലാ നല്ലവരായ ജനങ്ങള്‍ക്കും വിഷു ആശംസകള്‍

വിഷു

സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സെന്‍സസ്-2011


Older Entries »