വിവരാവകാശം നിയമം-2005 പന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ / ചട്ടങ്ങള്‍ / സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

ഓഫീസ് ഓര്‍ഡര്‍

പന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം ,വേതന വിവരങ്ങള്‍
ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍‌ - ഇവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
പദ്ധതി പ്രോജക്ടുകള്‍ 2013-14

പദ്ധതി പ്രോജക്ടുകള്‍ മേഖല തിരിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട്‌2013-14
ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2013-2014
ബഡ്ജറ്റ് 2014-2015
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രേഖ 2013-2014
പന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ ലഭ്യമാകുന്നവരുടെ വിവരം

പന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ഇന്ദിരാഗന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ ലഭ്യമാകുന്നവരുടെ വിവരം

പന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ശാരീരികമാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ ലഭ്യമാകുന്നവരുടെ വിവരം

പന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ ലഭ്യമാകുന്നവരുടെ വിവരം

പന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും വിധവ പെന്‍ഷന്‍ ലഭ്യമാകുന്നവരുടെ വിവരം
പന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഡി ആന്‍ഡ്‌ ഓ ലൈസന്‍സ് 2013-2014
പന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2013-2014

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് നല്‍കും. അയല്‍ക്കൂട്ടംതല തൊഴില്‍ ടീമുകളും വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകും. വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് തരം തിരിക്കുക, തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തൊഴില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുക, തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമ്പാദ്യ സംവിധാനം, തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ എന്നിവയും ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വിത്തും വളവും ശേഖരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുക, ചെലവു കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാണ രീതികളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, ലേബര്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് യൂണിഫോമും ബാഡ്ജും നല്‍കുക തുടങ്ങിയവയും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും. സമീപ വാസികളായ 10 മുതല്‍ 20 വരെ തൊഴിലാളികള്‍ ചേരുന്നതാണ് തൊഴില്‍ ടീം. വാര്‍ഡു തലത്തിലാണ് തൊഴില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കുക. വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളുടെ  ഉപരി സംവിധാനമാണ് തൊഴില്‍ ബാങ്ക്. തൊഴിലുറപ്പിനു പുറമെയുള്ള പണികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികളെ ബാങ്ക് നല്‍കും.