കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഡ് 1-ഭാഗം1
വാര്‍ഡ് 1-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 2-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 2-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 3-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 4-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 3-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 4-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 5-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 5-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 6-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 6-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 7-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 7-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 8-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 8-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 9-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 9-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 10-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 10-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്11-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 11-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 12-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 12-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 13-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 13-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 14
വാര്‍ഡ്15-ഭാഗം1
വാര്‍ഡ് 15-ഭാഗം2
വാര്‍ഡ് 16-ഭാഗം1
വാര്‍ഡ് 16-ഭാഗം2
വാര്‍ഡ് 17-ഭാഗം1
വാര്‍ഡ് 17-ഭാഗം2
വാര്‍ഡ് 18

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019/2020 - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - ജില്ല പഞ്ചായത്ത്പദ്ധതികള്‍

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-2020 - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - ബ്ലോക്ക് പദ്ധതികള്‍

ബ്ലോക്ക് പദ്ധതികള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-2020 - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - സാമൂഹികക്ഷേമം

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട - ജനറല്‍

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണീച്ചര്‍

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

ശ്രവണസഹായി

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019/2020 -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - പട്ടികജാതി

ആടുവളര്‍ത്തല്‍ - എസ്.സി

കുടിവെള്ളം - എസ്.സി

ഭൂമിവാങ്ങല്‍ - എസ്.സി

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി - എസ്.സി

വിവാഹ ധനസഹായം - എസ്.സി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - എസ്.സി. വിഭാഗം

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019/2020 -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് -മൃഗക്ഷേമം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം

കാലിതീറ്റ സബ്സിഡി

പാലിന് സബ്സിഡി

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-2019/2020 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് -കാര്‍ഷിക മേഖല

സംയോജിത കൃഷി

നെല്‍കൃഷി വികസനം

കേരസമൃദ്ധി നാളികേരവികസനം

കുറ്റികുരുമുളക് കൃഷി

ഐ.എസ്‍.ഒ 9001-2015

ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018/19 -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - പട്ടികജാതി

ഇരുചക്രവാഹനം- എസ്.സി
കുടിവെള്ളകണക്ഷന്‍-എസ്.സി
ലാപ്ടോപ് .എസ്.സി
വിവാഹധനസഹായം. എസ്.സി
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍-എസ്.സി

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018/19 -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - സാമൂഹികക്ഷേമം

കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍-ജനറല്‍
ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്
മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചര്‍
മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍-ജനറല്‍
മാനസീകവെല്ലുവിളിനേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

Older Entries »