വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020 വാര്‍ഡ് 1 മുതല്‍ 10 വരെ

വോട്ടര്‍പട്ടിക വാര്‍ഡ് 11 മുതല്‍ 18 വരെ

കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കിയ ആള്‍ക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ്

കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കിയ ആള്‍ക്കാരുടെ ലിസ്

ലൈഫ് സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഡ് 1-ഭാഗം1
വാര്‍ഡ് 1-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 2-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 2-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 3-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 4-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 3-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 4-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 5-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 5-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 6-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 6-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 7-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 7-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 8-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 8-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 9-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 9-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 10-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 10-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ്11-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 11-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 12-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 12-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 13-ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 13-ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 14
വാര്‍ഡ്15-ഭാഗം1
വാര്‍ഡ് 15-ഭാഗം2
വാര്‍ഡ് 16-ഭാഗം1
വാര്‍ഡ് 16-ഭാഗം2
വാര്‍ഡ് 17-ഭാഗം1
വാര്‍ഡ് 17-ഭാഗം2
വാര്‍ഡ് 18

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019/2020 - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - ജില്ല പഞ്ചായത്ത്പദ്ധതികള്‍

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-2020 - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - ബ്ലോക്ക് പദ്ധതികള്‍

ബ്ലോക്ക് പദ്ധതികള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-2020 - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - സാമൂഹികക്ഷേമം

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട - ജനറല്‍

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണീച്ചര്‍

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

ശ്രവണസഹായി

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019/2020 -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - പട്ടികജാതി

ആടുവളര്‍ത്തല്‍ - എസ്.സി

കുടിവെള്ളം - എസ്.സി

ഭൂമിവാങ്ങല്‍ - എസ്.സി

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി - എസ്.സി

വിവാഹ ധനസഹായം - എസ്.സി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - എസ്.സി. വിഭാഗം

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019/2020 -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് -മൃഗക്ഷേമം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം

കാലിതീറ്റ സബ്സിഡി

പാലിന് സബ്സിഡി

Older Entries »