AFS 2018 - 2019

CLICK HERE TO VIEW

AFS 2017-2018

CLICK HERE TO VIEW

പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2018-2019

പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2018-2019

പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2017-2018

പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2017-2018

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

covid-193

കരട് വോട്ടർ പട്ടിക - 2020

വോട്ടർ പട്ടിക കാണാൻ സന്ദർശിക്കുക

പനത്തടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2019-2020 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ആട് ഗ്രാമം പദ്ധതി

കന്നുകുട്ടിപരിപാലനം-ജനറല്‍

കറവ പശുവാങ്ങല്‍-ജനറല്‍ -(വനിത)

കറവപശു വാങ്ങല്‍ -എസ്.ടി(വനിത)

കവുങ്ങിന് ജൈവവളം-ജനറല്‍

കവുങ്ങിന് ജൈവവളം -എസ്.ടി

തെങ്ങിന് ജൈവവളം –എസ്.ടി

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -2018-19

2018-19-e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4b7e0b4bfe0b495-e0b4aae0b4a6e0b58de0b4a7e0b4a4e0b4bf

budget 2018-19

budget18-19-final2<panathadypanchayat/2018/budget18-19-final.

വികസന സെമിനാര്‍-2018-19

മാര്‍ച്ച് 13 പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം e0b4b5e0b4bfe0b495e0b4b8e0b4a8-e0b4b8e0b586e0b4aee0b4bfe0b4a8e0b4bee0b4b0e0b58de2808d-2018-192