വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -2018-19

2018-19-e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4b7e0b4bfe0b495-e0b4aae0b4a6e0b58de0b4a7e0b4a4e0b4bf

budget 2018-19

budget18-19-final2<panathadypanchayat/2018/budget18-19-final.

വികസന സെമിനാര്‍-2018-19

മാര്‍ച്ച് 13 പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം e0b4b5e0b4bfe0b495e0b4b8e0b4a8-e0b4b8e0b586e0b4aee0b4bfe0b4a8e0b4bee0b4b0e0b58de2808d-2018-192

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

life-houseless
life-final-landlesshomeless

ലൈഫ് മിഷന്‍ രണ്ടാം അപ്പീല്‍ അര്‍ഹരായവര്‍

lifemission

ആശ്രയ രണ്ടാംഘട്ട ലിസ്റ്റ്


ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഡി സി ബി റിപ്പോര്ട്ട്

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
dcb-report-2017

പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകanthima-rekha1

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017-18 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് report

സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റികളുടെ വിവരങ്ങള്‍


ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക