കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

2020 ല്‍ നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 15 വാര്‍ഡുകളുടെയും കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കടന്നപ്പള്ളി വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പാണപ്പുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പയ്യന്നൂര്‍ താലുക്ക് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴിയും കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശവാദ അപേക്ഷകളും (ഫാറം 4), വോട്ടര്‍ പട്ടികയിലെ ഉള്‍ക്കുറിപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളും(ഫാറം 6), ഒരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്കോ, ഒരു വാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു വാര്‍ഡിലേക്കോ ഉള്ള സ്ഥാനമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളും (ഫാറം 7) ഓണ്‍ലൈനായി  ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക്  സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ പേര് ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങള്‍(ഫാറം 5) നേരിട്ടോ, രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് തപാല്‍ മുഖാന്തിരമോ ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

http://www.lsgelection.kerala.gov.in/voters/view

അപേക്ഷകളും ആക്ഷേപങ്ങളും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 14/02/2020

image

image

പെന്‍ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ്

പെന്‍ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ്

റോഡ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നു

വിജ്ഞാപനം നോട്ടീസ്

വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന റോഡുകള്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

 1. ഉഴുന്ന് കൃഷി വ്യാപന പദ്ധതി
 2. തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 3. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 4. കശുമാവിന്‍ തൈ വിതരണം
 5. ജപ്പാന്‍ കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (എസ് സി)
 6. പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി
 7. വിധവ50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ആട് വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി
 8. ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്ബത്ത നല്കല്‍
 9. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ് സി
 10. ആശ്രയ ഭവന നവീകരണം
 11. കിഴങ്ങു വര്‍ഗ്ഗ കൃഷി വ്യാപന പദ്ധതി
 12. ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വനിതാ ഗ്രൂപ്പ്
 13. വീടുകളില്‍ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്
 14. 60 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍
 15. സമഗ്ര ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം
 16. നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി
 17. ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് ഇന്‍സെന്റീവ്
 18. ഡയാലിസിസ് രോഗികള്‍ക്ക് ഡയലൈസര്‍ കിറ്റ്

ലേലം നോട്ടീസ്

ലേലം നോട്ടീസ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

 1. ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 2. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍
 3. വനിതകള്‍ക്ക് യോഗ പരിശീലനം
 4. നെല്‍കൃഷി വികസനം
 5. തെങ്ങ്കൃഷി വികസനം
 6. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 7. വാഴഗ്രാമം
 8. പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് ധനസഹായം
 9. രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ്
 10. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കണ്ണട
 11. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍(പൊതുവിഭാഗം)
 12. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (പട്ടികജാതി)
 13. വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍
 14. ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലുല്‍പാദനത്തിന് സബ്സിഡി
 15. വനിതകള്‍ക്ക് കറവപ്പശു വളര്‍ത്തല്‍
 16. പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി
 17. ജപ്പാന്‍ കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (പട്ടികജാതി)
 18. ആശ്രയ കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍
 19. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍
 20. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം


ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം


ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

 1. ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍
 2. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

 1. തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 2. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 3. ജൈവ പച്ചക്കറി ഗ്രാമം
 4. നെല്‍ കൃഷി വികസനം
 5. ഔഷധ സസ്യ കൃഷി
 6. കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ്
 7. എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
 8. ശാരീരിക മാനസീക വെള്ളുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 9. ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങല്‍ വനിത
 10. പരമ്പരാഗത തൊഴില്‍ സംരക്ഷണം
 11. കറവ പശു വളര്‍ത്തല്‍(വനിത)
 12. ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലുല്‍പാദനത്തിന് സബ്സിഡി
 13. പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
 14. പെട്ടിക്കട തുടങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം
 15. മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര സ്ഥാപിക്കല്‍
 16. ആശ്രയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി
 17. ഹോട്ടല്‍ യൂണിറ്റ് (വനിത)
 18. വനിത ടൈലറിംഗ് പരിശീലനം
 19. കേള്‍വി സഹായി
 20. യോഗ പരിശീലനം(വനിത)

ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1) ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്താക്കള്‍

2) ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്താക്കള്‍