പുതിയ ഭരണ സമിതി സത്യപ്രതിജ്ഞ

12/11/2015 ന് പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്തില്‍ പുതിയ ഭരണ സമിതി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യ്തു.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015- സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ്

http://lsgelection.kerala.gov.in/eroll/public/index.php

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

01- കണ്ണാടിപ്പൊയില്‍ -ഭാഗം 1

01- കണ്ണാടിപ്പൊയില്‍ ഭാഗം 2

02- കുറുമ്പൊയില്‍ ഭാഗം 01

02 കുറുമ്പൊയില്‍ - ഭാഗം 2

03- വയലട ഭാഗം 1

03-വയലട ഭാഗം 2

04- തലയാട് ഭാഗം 1

04-തലയാട് ഭാഗം 2

05-പടിക്കല്‍ വയല്‍ ഭാഗം 1

05- പടിക്കല്‍ വയല്‍ ഭാഗം -2

06-മങ്കയം ഭാഗം 1

06 മങ്കയം ഭാഗം 2

07 ഏഴുകണ്ടി-ഭാഗം 1

07-ഏഴുകണ്ടി ഭാഗം 2

07-ഏഴുകണ്ടി ഭാഗം 3

08-പാലംതല ഭാഗം 1

08-പാലംതല ഭാഗം 2

08-പാലംതല ഭാഗം 3

09 പൂവംമ്പായി ഭാഗം 1

09-പൂവംമ്പായി -ഭാഗം 2

09 പൂവംമ്പായി ഭാഗം 3

10-രാരോത്ത്മുക്ക് ഭാഗം 1

10- രാരോത്ത്മുക്ക് ഭാഗം 2

10 രാരോത്ത്മുക്ക് - ഭാഗം 3

11 ചിന്ത്രമംഗലം ഭാഗം 1

11 ചിന്ത്രമംഗലം ഭാഗം 2

12 വട്ടോളി ഭാഗം 1

12 വട്ടോളി ഭാഗം 2

13 അറപ്പീടിക ഭാഗം 1

13 അറപ്പീടിക ഭാഗം 2

13 അറപ്പീടിക ഭാഗം 3

14 മുണ്ടക്കര ഭാഗം 1

14 മുണ്ടക്കര ഭാഗം 2

15 തിരുവാഞ്ചേരിപ്പൊയില്‍ ഭാഗം -1

15 തിരുവാഞ്ചേരിപ്പൊയില്‍ ഭാഗം 2

15തീരുവാഞ്ചേരിപ്പൊയില്‍ ഭാഗം 3

16 കരയത്തൊടി ഭാഗം 1

16 കരയത്തൊടി ഭാഗം 2

Beneficiary list 2014-15

e0b486e0b49fe0b581e0b4b5e0b4b3e0b4b0e0b58de0b4a4e0b58de0b4a4e0b4b2e0b58d

sevana civil registration details

Birth,Death&marriage

Employee details regarding

employees1new

Building Permit Regarding

document1

സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സെന്‍സസ്

karadupdfff

DETAILS OF EMPLOYEES

details-of-employee

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

Older Entries »