ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 കെ പ്രദീപ് സെക്രട്ടറി
2 വാസുദേവന്‍ പി അസിസ്സ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 അംബിക ഐ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 സുജാത പി അക്കൌണ്ടന്റ്
5 ദിവ്യ വി ജി സീനിയര്‍  ക്ലര്‍ക്ക്
6 സുമന്‍ ടി ആര്‍ സീനിയര്‍  ക്ലര്‍ക്ക്
7 ശ്രീജ എന്‍.ടി സീനിയര്‍  ക്ലര്‍ക്ക്
8 ഷൈലജ സീനിയര്‍  ക്ലര്‍ക്ക്
9 നാരായണന്‍ കെ ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
10 രാഗി എ എസ് ക്ലര്‍ക്ക്
11 ഫൌസിയ ക്ലര്‍ക്ക്
12 സതിഷ് എ എസ് ക്ലര്‍ക്ക്
13 ശ്യംപ്രസാദ് പി.ജി ക്ലര്‍ക്ക്
14 മനോജ് രാജ് ആര്‍ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
15 ഷാജി സി എഫ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
16 ജാന്‍സി എം.വി ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
17 ഷൈബ കെ എം ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
18 രാജമ്മ പാര്‍ട്ട്  ടൈം സ്വീപ്പര്‍
19 മായ ചന്ദ്രന്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്