പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്     

:

ഒല്ലൂക്കര
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

141.71ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23

 
ജനസംഖ്യ

:

37116
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

18283
സ്ത്രീകള്‍

:

18833
ജനസാന്ദ്രത

:

2642
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1030
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

87.87
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

91.72
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

84.17
Source : Census data 2001