13.പട്ടികജാതി വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

14.പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

16.പട്ടികജാതി യുവജനഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍‍

19.വനിതകള്‍ക്ക് കറവപശു വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി

21.വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകള്‍ വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

22.വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകള്‍ വാസയോഗ്യമാക്കല്‍(പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

26.വനിത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍

32.പച്ചക്കറി കൃഷി വികസന പദ്ധതി

33.നേന്ത്രവാഴ കൃഷി (വനിത) വാഴക്കന്ന് വിതരണം

49.നേന്ത്രവാഴ കൃഷി ജനറല്‍- വാഴക്കന്ന് വിതരണം

50. ഹരിതകേരം

51.ഹരിത കേരളം നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി

67.പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി

92. എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

96.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചര്‍

97.ജാതിക്ക് ജൈവവള വിതരണം ,ജാതി തൈ

98. ജലസേചനത്തിന് പമ്പ് സെറ്റ്

103.നടീല്‍ വസ്തുക്കള്‍

104. കദളിവനം വനിത ഗ്രൂപ്പ്

105.തൊഴുത്ത് നവീകരണം

106.പൂവ്വന്‍വാഴ കൃഷി വികസനം

107. ഭൂരക്ഷ വിതപ്പയര്‍്

127.ശാരിരീക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

165. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

വനിതകള്‍ക്ക് ഇരുചക്രവാഹനം (എസ്.സി വിഭാഗം) അഡീഷ്ണല്‌ ലിസ്റ്റ്