1.കിണര്‍റീചാര്‍ജ്ജ്(180)

2.വാസയോഗ്യമല്ലാത്തവീടുകള്‍വാസയോഗ്യമാക്കല്‍പൊതുവിഭാഗം(50)

3.വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍(171)

4.മുട്ടകോഴിവളര്‍ത്തല്‍(‍‍(സ്പില്‍ഓവര്‍)(298))

5.ക്ലബുകള്‍ക്ക് സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ് (287)

6.വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍(184)

7.എസ്.ടി വനിതകള്‍ക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനം(23)

8.എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനം(25)

9.പട്ടികജാതി യുവജനഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍(26)

10.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണീച്ചര്‍(85)

11.എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്(65)

12.ശാരിരീക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുളള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (139)
13.വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭത്തിന് സബ്സിഡി (184)

14.എസ്.സി വനിത സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭം(57)

15.എസ്.സി/എസ്.ടി വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടകോഴിവളര്‍ത്തല്‍ (299)

16.വാസയോഗ്യമല്ലാത്തവീടുകള്‍വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ പട്ടികജാതി വിഭാഗം (4)

17.കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍(സ്പില്‍ ഓവര്‍(300)

18.പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി വനിത (45)

19.വനിതകള്‍ക്ക് കറവപശു വളര്‍ത്തല്‍(49)

20.വീട് വയറിംഗ് പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗം (64)

21.പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ യുവജന ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍(29)

22.എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്(66)

23.എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണീച്ചര്‍(86)

24.വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗം (193)

25.ജലസേചനത്തിന് പമ്പ് സെറ്റ് (11)

26.മാതൃകാ കൃഷിതോട്ടം(104)

27.ജലസേചനത്തിന് കിണര്‍ (83)

28.ജാതിക്ക് ജൈവവള വിതരണം, , ജാതിത്തൈ(10)

29.ഫലവൃക്ഷതൈ വിതരണം(13)

30.മരം പണയം (100)

31.തേനീച്ച കൃഷി(102)

32.നടീല്‍ വസ്തുക്കള്‍ (12)

33.നേന്ത്രവാഴകൃഷി വനിതകള്‍ക്ക് (6)

34.ഹരിതകേരളം നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി (9)

35.മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ,തൊണ്ട് അടുക്കല്‍ (12)

36.വാഴകൃഷി വികസനം ((99)

37.പച്ചക്കറികൃഷി വനിതകള്‍ക്ക്(3)

38.ഹരിതകേരം കേട് വന്ന തെങ്ങ് വെട്ടിമാറ്റല്‍ (8)

39.നേന്ത്രവാഴ കൃഷി ജനറല്‍ (7)

40.തെങ്ങ് കൃഷി വികസന പദ്ധതി(1)