ജീവനക്കാരുടെ ഹാജര്‍ വിവരം - 03/08/2017

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി ഹാജര്‍ വിവരം
1 കെ പ്രദീപ് സെക്രട്ടറി
2 ജെയിംസ് കെ സി അസിസ്സ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 ജിഷ കാതറിന്‍ റ്റി ഡബ്യുു ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 ബിന്ദു പി എസ് അക്കൌണ്ടന്റ്
5 ഷൈലജ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 സുമന്‍ ടി ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 സുരേഷ് വി കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 സജി വി ഡി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 നാരായണന്‍ കെ ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
10 പി പ്രസാദ് ക്ലര്‍ക്ക്
11 ഫൌസിയ ക്ലര്‍ക്ക്
12 രാഗി എ എസ് ക്ലര്‍ക്ക്
13 സതിഷ് എ എസ് ക്ലര്‍ക്ക്
14 മനോജ് രാജ് ആര്‍ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
15 ഷാജി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
16 രാജമ്മ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍