ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലകളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

duties-of-secretary-page214ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലകളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളുംduties-of-secretary-page312