വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19 ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളള പദ്ധതികള്‍

പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുളള പദ്ധതികള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- ഗുണഭോക്തൃഗ്രാമസഭ 2018-19

തീയതി   വാര്‍ഡ്             സ്ഥലം, സമയം
03/05/2018   11    ഗവ.യു.പി.സ്കുള്‍ വെള്ളൂത്തുരുത്തി 03.30 PM
29/04/2018   1      എന്‍.എസ്.എം.സി.എം.എസ് എല്‍.പി.എസ് ,മൂലവട്ടം 02:00 PM
05/05/2018   3     ഗവ.എല്‍.പി.എസ് കൊല്ലാട് 03:00 PM
06/05/2018   13   ഗവ. യൂ.പി.എസ് പാത്താമുട്ടം 03:30 PM
05/05/2018   19   ഗവ. എല്‍.പി.എസ് ചാന്നാനിക്കാട് 03:00 PM
29/04/2018   2     സെന്‍റ് ആന്‍ഡ്രൂസ് എല്‍.പി.സ്കുള്‍ 03:00 PM
06/05/2018   4     സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാള്‍ കൊല്ലാട് 03:00 PM
06/05/2018   23  എന്‍.എസ്.എം.സി.എം.എസ് എല്‍.പി.എസ് ,മൂലവട്ടം 02:00 PM
05/05/2018   5     വി.എന്‍.എസ് ഹാള്‍ ,ചാന്നാനിക്കാട് 03:00 PM
06/05/2018   7     സി.എം.എസ് എല്‍.പി.എസ് പാച്ചിറ 02:00 PM
03/05/2018   9     ഗവ.യു.പി.സ്കുള്‍ വെള്ളൂത്തുരുത്തി 02:00 PM
05/05/2018   12   എന്‍.എസ്.എസ് കരയോഗം തുരുത്തിപ്പള്ളി 03.:00 PM
29/04/2018   14    സെന്‍റ് ജോര്‍ജ്ജ് എല്‍.പി.എസ് കുഴിമറ്റം 03:00 PM
03/05/2018   17   സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാള്‍ ചാന്നാനിക്കാട് 03:00 PM
01/05/2018    22  കടുവാക്കുളം ചര്‍ച്ച് ഹാള്‍ 03:00 PM
05/05/2018   15   ഗവ.എല്‍ പി സ്കൂള്‍ പരുത്തുംപാറ 03.00 PM
05/05/2018   6     എന്‍.എസ്.എസ് കരയോഗം ചോഴിയക്കാട് 02:00 PM
29/04/2018   8      ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രി,പനച്ചിക്കാട് 03:00 PM
03/05/2018   10   ഗവ.യു.പി.സ്കുള്‍ വെള്ളൂത്തുരുത്തി 11:00 PM
29/04/2018   16    പാറപുറം അംഗനവാടി.,കുഴിമറ്റം 03:00 PM
05/05/2018   18    എം.എം.പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറി ഹാള്‍,ചാന്നാനിക്കാട് 03:00 PM
29/04/2018   20   എന്‍.എസ്.എസ്.കരയോഗം ഹാള്‍.പൂവന്തുരുത്ത് 11:00 PM
06/05/2018   21    ഗവ.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ പൂവന്തുരുത്ത് 03:00 PM

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

ഗ്രാമസഭ 2017-18

capture2

കോട്ടയം മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍

പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കോട്ടയം മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

വിശദമായ വായനയ്ക് ഇവിലെ ക്ലിക് ചെയ്യുക

2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

Plan 2016

2015-16 വര്ഷത്തെ പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗം പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗം പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്

2014-15 വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

beni3

Annual Financial Statement

AFS 2012-to-2015

പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 കരട് വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക

Follow the Link.

folderview?id=0B7jSxdoAmO1Jfkl1N0FROHdUWVpUWUdjS2dNX0RhWFJWbmozUlpYRTZWZkFpQzFlS1EzV0E&usp=sharing