ബഡ്ജറ്റ് 2019-20

2019-20-budget

വിവരാവകാശ ചട്ടങ്ങള്‍-2006

rtirules_2006

Right to Information Act-2005

Right to Information Act-2005

വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍‍ : കെ എന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ (സെക്രട്ടറി)

അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍‍‍‍: സോണിയ പി മാത്യു (അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി)

അപ്പീല്‍ അധികാരി : ശ്രീ. ബിനു ജോണ്‍ ( പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍‍, കോട്ടയം)

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2018-19

beneficiaries-list-2018-19

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

തെരഞ്ഞടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശിയ വിധവ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍

indira-gandhi-national-widow-pension

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍

pension-for-the-unmarried-women-above-50-years

പാമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശിയ ഡിസബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍

indira-gandhi-national-disability-pension

പാമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശിയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍

indira-gandhi-national-old-age-pension