പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ചെറായി പി ഒ

പിന്‍ - 683514

എറണാകുളം ജില്ല

ഫോണ്‍ : 04842488135

മൊബൈല്‍ : 9496045775

ഇമെയില്‍ : pprmgpekm@gmail.com