ലൈഫ് മിഷന്‍ സര്‍വ്വേ - അപ്പീല്‍ 1 പ്രകാരമുള്ള ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്