ലൈഫ് മിഷന്‍ സര്‍വ്വേ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ സര്‍വ്വേ ലിസ്റ്റ് ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍  സര്‍വ്വേ ലിസ്റ്റ് - ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍