പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ലേലം

ലേലം

മഹാ പ്രളയം 2018 റീബില്‍ഡ് കേരള ലിസ്റ്റ്

റീബില്‍ഡ് ആപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട് ഗുണഭേക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീല്‍ അപേക്ഷകരുടെ വിവരങ്ങള്‍

രണ്ടാ ഘട്ട അപ്പീല്‍ അപേക്ഷകരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ലേലം

ലേലം

അറിയിപ്പ്

add1

നോട്ടിസ്

notice

2019-2020 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2019-2020 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് 2018

നോട്ടീസ്

00000000000000

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

quatation-stationary

Older Entries »