2019-20 വര്‍ഷത്തെ അച്ചടിജോലികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍

വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചുവരെഴുത്തും ബോര്‍ഡും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍

കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

4-ാം വാര്‍ഡ്‌ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 1

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ 2

2019 ജൂണ്‍ മാസം ലഭിച്ച പെര്‍മിറ്റ്‌ അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വിവിധ മരാമത്ത് ജോലികള്‍ക്കുള്ള ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക<a

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പള്ളിക്കത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക