2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വിവിധ മരാമത്ത് ജോലികള്‍ക്കുള്ള ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക<a

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പള്ളിക്കത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തടി ലേല പരസ്യം

വിന്‍ഡോ നമ്പറും ലേല വിവരങ്ങളും അറിയുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലൈഫ് കരട് പട്ടിക (പഞ്ചായത്ത് തല അപ്പീലിന് ശേഷമുള്ളത്)

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ള ലൈഫ് പദ്ധതി അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ ഫോറം

1. അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ ഫോറം
2. ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്
3. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

പള്ളിക്കത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷികപദ്ധതി 2017-18 കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലൈഫ് പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

1. ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ കരട് പട്ടിക
2. ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരുടെ കരട് പട്ടിക

ലൈഫ് പദ്ധതി അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ ഫോറം

1. അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ ഫോറം (ഭവനരഹിതര്‍)
2. അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ ഫോറം (ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍)

പള്ളിക്കത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വര്‍ഷത്തെ മരാമത്ത് ജോലികള്‍ക്കുള്ള ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

വിവരങ്ങള്‍ അറിയുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക;

പള്ളിക്കത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗ്രാമസഭ അറിയിപ്പ്

വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇവടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക