അറിയിപ്പ്

എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഒഴിവ്ae-mgnrega

വിവരാവകാശ നിയമം-2005 പള്ളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങള്‍

I.ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ

II.പള്ളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും.

III.പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റാനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

IV.വിവിധ ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകള്‍ കൈപ്പറ്റുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

1.കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

2.വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

3.വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍

4. 50 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

5.വിധവ പെന്‍ഷന്‍

V.തൊഴില്‍ രഹിതവേതനം കൈപ്പറ്റുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

VI.സേവനാവകാശ നിയമം-2012

VII.പള്ളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2013-14

വാര്‍ഡ്-1

വാര്‍ഡ്-2

വാര്‍ഡ്-3

വാര്‍ഡ്-4

വാര്‍ഡ്-5

വാര്‍ഡ്-6

വാര്‍ഡ്-7

വാര്‍ഡ്-8

വാര്‍ഡ്-9

വാര്‍ഡ്-10

വാര്‍ഡ്-11

വാര്‍ഡ്-12

വാര്‍ഡ്-13

വാര്‍ഡ്-14

വാര്‍ഡ്-15

വാര്‍ഡ്-16

വാര്‍ഡ്-17

വാര്‍ഡ്-18

വാര്‍ഡ്-19

വാര്‍ഡ്-20

വാര്‍ഡ്-21

വാര്‍ഡ്-22

വാര്‍ഡ്-23

VIII.പള്ളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ബഡ്ജറ്റ്-2014-2015

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15

IX.പള്ളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് എടുത്തവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് എടുത്തവര്‍

X.വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍,സബ്സിഡികള്‍ എന്നിവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെ രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍,സബ്സിഡികള്‍ എന്നിവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെ രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

XI.പള്ളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും അനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള കരിങകല്‍ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

കരിങകല്‍ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

XII.പള്ളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2013-14 ചെലവുകള്‍

2013-14ചെലവുകള്‍


ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് നല്‍കും. അയല്‍ക്കൂട്ടംതല തൊഴില്‍ ടീമുകളും വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകും. വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് തരം തിരിക്കുക, തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തൊഴില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുക, തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമ്പാദ്യ സംവിധാനം, തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ എന്നിവയും ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വിത്തും വളവും ശേഖരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുക, ചെലവു കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാണ രീതികളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, ലേബര്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് യൂണിഫോമും ബാഡ്ജും നല്‍കുക തുടങ്ങിയവയും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും. സമീപ വാസികളായ 10 മുതല്‍ 20 വരെ തൊഴിലാളികള്‍ ചേരുന്നതാണ് തൊഴില്‍ ടീം. വാര്‍ഡു തലത്തിലാണ് തൊഴില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കുക. വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളുടെ  ഉപരി സംവിധാനമാണ് തൊഴില്‍ ബാങ്ക്. തൊഴിലുറപ്പിനു പുറമെയുള്ള പണികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികളെ ബാങ്ക് നല്‍കും.