അറിയിപ്പുകള്‍

ലൈഫ് പദ്ധതി - അന്തിമഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ Click here

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ Click here

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍  Click here

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ Click here

ബെനിഫിഷറി ലിസ്റ്റ് 2016 - 17

പള്ളിച്ചല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് 2016-17

Download Beneficiary List  Click here

Download Beneficiary List Part II Click here

പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2015 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

Click here >> കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ജനപ്രതിനിധികള്‍

Read the rest of this entry »