ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018/19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018/19

Annual Report 2017-18

Annual report 17-18

AFS 2017-18

AFS 2017/18

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

വിവരാവകാശം

വിവരാവകാശം

Office Order

Office order

AFS 16/17

AFS 16/17

SC House List 2015-16., Ward 15,16

SC House List 2015-16., Ward 15,16 sc-house-list-2015-16-ward-1516

Final Voter list -2015 Election

WARD 1-Booth 1

ward 1 -Booth 2

Ward 2 -Booth 1

Ward 2-Booth 2

Ward 3-Booth 1

ward 3 Booth 2

Ward 4  Booth 1

Ward 4 Booth 2

Ward 5 booth 1

Ward 5 booth 2

Ward 6 Booth 1

Ward 6 Booth 2

Ward 7 Booth 1

Ward 7 Booth 2

Ward 8 Booth 1

Ward 8 Booth 2

Ward 9 Booth 1

Ward 9 Booth 2

Ward 10 Booth 1

Ward10  Booth  2

Ward 11 Booth 1

Ward 11 Booth 2

Ward 12 Booth 1

Ward 12 Booth 2

Ward 13 Booth 1

Ward 13 Booth 2

Ward 14 Booth 1

Ward 14 Booth 2

Ward 15 Booth 1

Ward 15 Booth 2

Ward 16 Booth 1

Ward 16  Booth 2

Benificiary SC House List 2015 - 2016

Benificiary SC House List 2015 - 2016sc-house-list-2015-163

Older Entries »