പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

ഭരണിക്കാവ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

25.6 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19
ജനസംഖ്യ

:

32512
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

15229
സ്ത്രീകള്‍

:

17283
ജനസാന്ദ്രത

:

1270
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1135
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

86
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

87
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

85
പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ : 5259
പുരുഷന്‍മാര്‍ : 2518
സ്ത്രീകള്‍ : 2741

Source : Census data 2011