ലൈഫ് ഫൈനല്‍ ലിസ്റ്റ്

http://lsgkerala.in/palamelpanchayat/files/2018/01/life-final-list.pdf

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2017 /18 വ്യക്തിഗത, ഗ്രൂപ്പ് ഗുണഭോത്കൃത ലിസ്റ്റ്

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2017 /18 വ്യക്തിഗത, ഗ്രൂപ്പ്   ഗുണഭോത്കൃത ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് 2 അപ്പീല്‍ 1 ( ഭവനരഹിതര്‍)

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് 2 അപ്പീല്‍ 1 ( ഭവനരഹിതര്‍)

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് 2 അപ്പീല്‍ 1 (ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍)

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് 2 അപ്പീല്‍ 1 (ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍)

ഭവനരഹിതര്‍

ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ലേലം-2017/18

http://lsgkerala.in/palamelpanchayat/?attachment_id=452

Pauravakasha Rekha 2017 -update

Pauravakasha Rekha 2017

-update

Benifishery LIst 2016 - 17

Benifishery LIst 2016 - 17

Bye election final voters list including supplementary list of ward 10 part 2 published on 11/7/2016

supplementary-10-2

Older Entries »