പൌരാവകാശ രേഖ

പൌരാവകാശ രേഖ

https://drive.google.com/file/d/1ich9slNdy-O88nDatyuEJu8gkI7ymML9/view?usp=sharing

അറിയിപ്പ്-

ഫ്ലെക്സ് നിരോധനം സംബന്ധിച്ച്

അനധികൃതമായി സ്ഥപിച്ചിട്ടുള്ളതും കാലാവധി കഴിഞ്ഞതുമായ ബോര്‍ഡുകള്‍ ബാനറുകള്‍ ഹോര്‍ഡിംങ്ങുകള്‍ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച്

അനധികൃതമായി സ്ഥപിച്ചിട്ടുള്ളതും കാലാവധി കഴിഞ്ഞതുമായ ബോര്‍ഡുകള്‍ ബാനറുകള്‍ ഹോര്‍ഡിംങ്ങുകള്‍ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച്

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20


അധിക ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

വിവരാവകാശചട്ടം 2005

വിവരാവകാശം

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017 -18

ആന്വല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

Haritha Sree Padhathy-2014 june 5

Planting Tree

ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

പാലക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- ഭരണസമിതി