പാലക്കാട് - പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പാറശ്ശേരി പത്മജ.എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 കോങ്ങാട് ബിന്ദു എം പി പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 വേലിക്കാട് വി ലക്ഷ്മണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 മുണ്ടൂര്‍ ദിനേശന്‍.എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
5 കിണാവല്ലൂര്‍ കിഷോര്‍ കുമാര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 കിഴക്കഞ്ചേരിക്കാവ് എസ്. സാദിക്ക് ബാഷ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 പിരായിരി പത്മാവതി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി വനിത
8 കൊടുന്തിരപ്പുള്ളി സിനു.കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
9 പറളി സഷിജ.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
10 തേനൂര്‍ ഗോകുല്‍ദാസ് എം. എന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 മങ്കര സുഭദ്ര.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 മണ്ണൂര്‍ രേഖ പി എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 കേരളശ്ശേരി പി കെ രാമകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 വടശ്ശേരി ജയദാസന്‍ പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍