വെബ്സൈറ്റുകള്‍

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
ആലത്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/alathurblock
2
അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/attappadyblock
3
ചിറ്റൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chitturblock
4
കൊല്ലങ്കോട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kollengodeblock
5
കുഴല്‍മന്ദം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kuzhalmannamblock
6
മലമ്പുഴ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/malampuzhablock
7
മണ്ണാര്‍ക്കാട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mannarkkadblock
8
നെന്മാറ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nenmarablock
9
ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ottapalamblock
10
പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/palakkadblock
11
പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pattambiblock
12
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/sreekrishnapuramblock
13
തൃത്താല ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/trithalablock
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
അഗളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/agalipanchayat
2
അകത്തേത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/akathetharapanchayat
3
അലനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/alanallurpanchayat
4
ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/alathurpanchayat
5
അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ambalapparapanchayat
6
ആനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/anakkarapanchayat
7
അനങ്ങനടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ananganadipanchayat
8
അയിലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ayiloorpanchayat
9
ചളവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chalavarapanchayat
10
ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chalisserypanchayat
11
ചെര്‍പുളശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/cherpulasserypanchayat
12
എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/elappullypanchayat
13
എലവഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/elavancherrypanchayat
14
എരിമയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/erimayurpanchayat
15
എരുത്തേമ്പതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/eruthenpathypanchayat
16
കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kadampazhipurampanchayat
17
കാഞ്ഞിരപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kanhirapuzhapanchayat
18
കണ്ണാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kannadipanchayat
19
കണ്ണമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kannambrapanchayat
20
കപ്പൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kappurpanchayat
21
കാരാകുറുശ്ശി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karakurussipanchayat
22
കരിമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karimbapanchayat
23
കരിമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karimpuzhapanchayat
24
കാവശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kavasserypanchayat
25
കേരളശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/keralasserypanchayat
26
കിഴക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kizhakkencherrypanchayat
27
കൊടുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kodumbupanchayat
28
കൊടുവായൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/koduvayurpanchayat
29
കൊല്ലങ്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kollengodepanchayat
30
കോങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kongadpanchayat
31
കൊപ്പം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/koppampanchayat
32
കോട്ടായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kottayipanchayat
33
കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kottopadampanchayat
34
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kozhinjamparapanchayat
35
കുലുക്കല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kulukkallurpanchayat
36
കുമരംപുത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kumaramputhurpanchayat
37
കുത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kuthanurpanchayat
38
കുഴല്‍മന്ദം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kuzhalmannampanchayat
39
ലെക്കിടി പേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/lakkidipanchayat
40
മലമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/malampuzhapanchayat
41
മങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mankarapanchayat
42
മണ്ണാര്‍ക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mannarkkadpanchayat
43
മണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mannurpanchayat
44
മരുതറോഡ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/marutharodepanchayat
45
മാത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mathurpanchayat
46
മേലാര്‍കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/melarcodepanchayat
47
മുണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mundurpanchayat
48
മുതലമട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/muthalamadapanchayat
49
മുതുതല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/muthuthalapanchayat
50
നാഗലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nagalasserypanchayat
51
നല്ലേപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nallepillypanchayat
52
നെല്ലായ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nellayapanchayat
53
നെല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nelliyampathypanchayat
54
നെന്മാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nenmarapanchayat
55
ഓങ്ങല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ongallurpanchayat
56
പല്ലശ്ശന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pallassanapanchayat
57
പറളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/paralipanchayat
58
പരുതൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/paruthurpanchayat
59
പട്ടാമ്പി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pattambipanchayat
60
പട്ടഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pattancherypanchayat
61
പട്ടിത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pattitharapanchayat
62
പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/peringottukurissipanchayat
63
പെരുമാട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/perumattypanchayat
64
പെരുവെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/peruvembapanchayat
65
പിരായിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pirayiripanchayat
66
പൊല്‍പ്പുള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/polpullypanchayat
67
പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pookkottukavupanchayat
68
പുതുക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/puducodepanchayat
69
പുതുനഗരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pudunagarampanchayat
70
പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/puduppariyarampanchayat
71
പുതൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pudurpanchayat
72
പുതുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pudusseripanchayat
73
ഷോളയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/sholayoorpanchayat
74
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/sreekrishnapurampanchayat
75
തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/tachamparapanchayat
76
തരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/tarurpanchayat
77
തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thachanattukarapanchayat
78
തെങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thenkarapanchayat
79
തേങ്കുറിശ്ശി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thenkurissipanchayat
80
തിരുമിറ്റക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thirumittacodepanchayat
81
തിരുവേഗപ്പുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thiruvegappurapanchayat
82
തൃക്കടീരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/trikkaderipanchayat
83
തൃത്താല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/trithalapanchayat
84
വടകരപ്പതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vadakarapathypanchayat
85
വടക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vadakkencheripanchayat
86
വടവന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vadavannurpanchayat
87
വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vallapuzhapanchayat
88
വണ്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vandazhypanchayat
89
വാണിയംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vaniamkulampanchayat
90
വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vellinezhipanchayat
91
വിളയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vilayurpanchayat