വിലാസം

Palakkad District Panchayat
Civil Station (P O)
Palakkad - 678001
 
പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ (പി ഓ)
പാലക്കാട് - 678001